LJOUBJR

FIDEO “SIMMER”
FIDEO “DE MAN EFTER IT GLÊS”
FIDEO “DÛNSJE”
MEDIA
AUDIO
KONTAKT
MEDIA
‘Ast der net mear bist’
‘Simmer’
‘Leauwe’
‘Moanne famke’
‘De man efter it glês’ ‘Foarnimmen’
‘Myn eigen wei’
FIDEO “MAN EFTER IT GLES”
NIJ!