LJOUBJR

AGINDA FAN IT FERLINE
KONTAKT
MEDIA
Nij Beets, Halte Leppedyk Nijlân, Aaipop (4x), Nijlân, Lytske Aaipop De Pein Rie, Midsimmerjûnfestival Sânfird, Beatles-Tribute Sint Anne, Ús Hûs Sint Jabik, Groate Kerk Foarrondes Liet 2008 Stiens, Radio Middelzee SKOTLÂN (UK) Isle of Skye, Tional Conference Surhústerfean, De Lantearne Surhúzum, Troubadoursfestival Toppenhúzen, It Harspit Wâldsein, Studio 2BE WALES (UK): Tywyn, Mallwyd Aberdaron Weidum, mei Fryske rockband 'Ramsk' Westhim, tsjerke Wier, Tsjerke en doarpshûs tiidens de Heksensabbat Winsum, De Helling (2x) Winsum, Sybs Herbergh Wommels, Dielshûs Wynjewâlde, Willedei (2x) Wytmarsum, Koepeltsjerke Tsjerken fan ús 'Tsjerketour":          Tsjerke fan Allingawier          Tsjerke fan Bears          Tsjerke fan Boksum          Tsjerke fan Elsloo           Tsjerke fan Hogebeintum           Tsjerke fan Jorwert          Tsjerke fan Katlijk           Tsjerke fan Leons           Tsjerke fan Makkinga           Tsjerke fan Olterterp           Tsjerke fan Oostrum           Tsjerke fan Sint Jacobiparochie             Tsjerke fan Sandfirden          Tsjerke fan Swichum          Tsjerke fan Uitwellingerga           Tsjerke fan Westhem  Omrop Boalsert, A7fm Omrop Boarnsterstim, PopFocus Omrop Fryslân radio, 'De Middei' Omrop Fryslân radio, 'Mei Douwe' Omrop Fryslân radio, 'Noardewyn' (2x) Omrop Fryslân tv, 'Klipkar+' Omrop Fryslân tv, 'K-rûte' (2x) Omrop Fryslân tv, 'Spegels' Omroep Mercurius, Ljouwert; tv en radio Radio Eenhoorn, 'Oeh Blinder' Radio Middelsé, ´Relax Radiocafé´ (2x)
Amsterdam, Buertbuorkerij Bears, Tsjerke; útrikking Rely Jorritsmaprizen Bitgum, Ons Huis  Boalsert; Iepen Dei van de Tsjerken Boalsert; Heamiel Britswert; St. Joristsjerke Britsum, Britsumburg De Jouwer, Op ‘e Sjouwer Drachten, De Kouwe Drachten, Hopper (2x) Drachten, Museumplein tegearre mei rockband 'Helder' Drachten, Lawei (2x) Drachten, Simmerdeis Drachten, Straat Drylts, Jubileum Alvestêdentocht Dokkum, Keunstmarkt Dokkum, Zero Easterlittens, Herbergh Het Wapen Van Friesland (2x) Easterwierrum, De Tysker ‘Horrortour’ Earnewâld, It Wiid Gaastmar, kafé d'Ald Herberch Grins, Bernlef ‘Horrortour’ Grins, Rode Oortjes Festival Grou, theaterskip Bald’r Hallum, De Fjouwersprong It Hearrenfean, Sportstêd Heech, Strjittefestival 2x Heech, Lunch fan de Triatlon Harlingen, Straatfestival 2x Itens, De Fjouwere Ljouwert, 4 Pelikanen Ljouwert, Debatcentrum De Bres (3x) Ljouwert, De Gloppe Ljouwert, De Harmonie mei Arjan Hut Ljouwert, De Harmonie FERStival Ljouwert, De Tille mei Sytse Jansma/Sito Wijngaarden 2x Ljouwert, Dessus; boekpresintaasje "Unferjitlik lok" Ljouwert, Freeze Festival Ljouwert, Frysk Museum ('Personalities', dermei ek ús debuut) Ljouwert, Homenoiz-Mc Schaaf Ljouwert, Ierse pub Paddy o'Ryan (3x) ljouwert, LIET 2008, (mei de twadde priis én tekstpriis nei hûs) Ljouwert, Poppoadium Romein (4x) Ljouwert, Prinsentún Ljouwert, Prinsentún "Troubadourtreffen" Ljouwert, Singer/Songwriter-contest Ljouwert, Stadsschouwburg De Harmonie Ljouwert, Strjittefestival Ljouwert, Soundservice Bob de Jong Ljouwert, Tresoar (2x) Ljouwer, Sealen Schaaf