LJOUBJR

2016: Maart 2016 Wy hawwe fjouwer nûmmers opnaam en dizze binnen no hielendal klear. De earste is al in pear kear te hearen west bij de Omrop. Dit nûmmer is hjir del te heljen: Myn Eigen Wei. Eltsenien fansels in sûn en lokkich 2016 tawinske! It earste optreden stiet ek al wer yn de aginda: 12 febrewaris yn Ljouwert foar it goede doel. De opnames mei band binne achter de rêch en dizze wurde no mastere yn de Wisseloord Studio’s. Jimme heare mei koarten mear hjir fan.
NIJS
KONTAKT
MEDIA